โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนพฤษภาคม 2557

88           สพป.แพร่ เขต 2 โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ให้โรงเรียนเอกชน 9 โรง เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 2,758,775.09 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ในการนี้ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียนตามจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร ส่งเขตฯ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียน..

โอนเงินจ่ายเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป) เดือน มกราคม-กันยายน 2556

untitled5            สพป.แพร่ เขต 2 โอนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ปี งปม.2556 ประจำเดือน มกราคม-กันยายน 2556 ให้แก่โรงเรียนเอกชน 9 โรง รวมเป็นเงิน 848,316.00 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ในการนี้ หากโรงเรียนได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียน ส่งเขตฯ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียน..

 

โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สพป.แพร่ เขต 2 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามประมาณการ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ในการนี้ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวนเงินและออกใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียน ตามจำนวนเงินที่เข้าบัญชี ส่ง สพป.แพร่ เขต 2 ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เงินเข้าบัญชีของโรงเรียน

โอนเงินอุดหนุนประจำเดือน เมษายน 2557

สพป.แพร่ เขต 2 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน เมษายน 2557 เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ในการนี้ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวนเงินเข้า และออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียน ตามจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชี ส่ง สพป.แพร่ เขต 2 ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่รับเงินเข้าบัญชีของโรงเรียน

โอนเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน เมษายน 2557

สพป.แพร่ เขต 2 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน เมษายน 2557 เข้าบัญชีของโรงเรียนเรียบร้อยเมื่อวันที่ 28 เมษายน  2557 ในการนี้ขอให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวนเงิน และออกใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียน ตามจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีของโรงเรียน  ส่ง สพป.แพร่ เขต 2 ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เงินเข้าบัญชีของโรงเรียน

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนมีนาคม 2557

88           สพป.แพร่ เขต ๒ ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลเดือนมีนาคม  2557 เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ในการนี้ เมื่อโรงเรียนได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียนส่งเขตฯ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียน..

 

 

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนกุมภาพันธ์ 2557

images4

 

สพป.แพร่ เขต 2 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในการนี้ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวนเงิน และออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียนตามจำนวนเงินที่เข้าบัญชี ส่งเขตฯ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เงินเข้าบัญชีโรงเรียน…

ยื่นขอเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้ง และจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนในระบบ

AGX5UPQCAL2HE2YCA8T384GCAIB33UECAXVES5YCAQE07Z3CA29JFI4CAVCRH0ECAD0VQN1CA88XHDKCAE7G8S1CA400QNHCAW5LFRNCAPRS65KCA30MEUSCAVYET2GCASMN12UCAHHROSYCAC05JK6

     สพป.แพร่ เขต 2 ขอให้โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง เช่น ความจุสูงสุด, ขยายห้องเรียน, เพิ่มอาคารเรียน, เพิ่มที่ดิน เป็นต้น

ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และเอกสารประกอบ ส่งเขตฯภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเขตฯจะได้อนุญาตเปลี่ยนแปลงในภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2557

นอกจากนี้ ขอให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียน ตามแบบฟอร์มที่แจ้งเป็นหนังสือราชการที่ส่งไปให้โรงเรียนแล้วนั้น โดยให้ส่งภายในเดือนเมษายน 2557

จำนวน 3 เล่ม พร้อมประทับตราโรงเรียนด้วยหมึกสีน้ำเงินมุมล่างด้านซ้ายของเอกสารทุกแผ่น เพื่อเขตฯจะพิจารณาความถูกต้องตามระเบียบและรับรอง พร้อมเก็บไว้ที่เขต 1 เล่ม ให้โรงเรียน 1 เล่ม และส่ง สช. 1 เล่มต่อไป…

ยื่นคำร้องเรียนฟรี 15 ปี (ประมาณการ) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

AGX5UPQCAL2HE2YCA8T384GCAIB33UECAXVES5YCAQE07Z3CA29JFI4CAVCRH0ECAD0VQN1CA88XHDKCAE7G8S1CA400QNHCAW5LFRNCAPRS65KCA30MEUSCAVYET2GCASMN12UCAHHROSYCAC05JK6

สพป.แพร่ เขต 2 ขอให้โรงเรียนยื่นคำร้องเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามประมาณการ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556 ซึ่งชั้น อ.1, ป.1, ม.1, ม.4 ให้ประมาณการจำนวนนักเรียนที่ขอเบิก 80%ขอชั้นดังกล่าว ส่วนชั้นอื่นให้เลื่อนไหลขึ้น 100 % สำหรับการคำนวณเงินให้ใช้อัตราการอุดหนุนเรียนฟรีของปี 2556 ในการนี้ขอให้โรงเรียนยื่นคำร้องภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เพื่อเขตสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินส่ง สช.ขอรับงบประมาณต่อไป…

 

แจ้งสมทบเงิน สอบ NT ชั้น ป.3

images2        สพป.แพร่ เขต 2 ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชน สมทบเงินสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 25 บาทต่อนักเรียนเข้าสอบ 1 คน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการประเมินฯ โดยให้โรงเรียนจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.3 และส่งเงินสมทบให้เขต ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อรวบรวมส่ง สช.ต่อไป รายละเอียดได้แจ้งทาง e-mail โรงเรียน…