โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนมีนาคม 2557

88           สพป.แพร่ เขต ๒ ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลเดือนมีนาคม  2557 เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ในการนี้ เมื่อโรงเรียนได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียนส่งเขตฯ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียน..

 

 

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนกุมภาพันธ์ 2557

images4

 

สพป.แพร่ เขต 2 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในการนี้ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบจำนวนเงิน และออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียนตามจำนวนเงินที่เข้าบัญชี ส่งเขตฯ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เงินเข้าบัญชีโรงเรียน…

ยื่นขอเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้ง และจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียนในระบบ

AGX5UPQCAL2HE2YCA8T384GCAIB33UECAXVES5YCAQE07Z3CA29JFI4CAVCRH0ECAD0VQN1CA88XHDKCAE7G8S1CA400QNHCAW5LFRNCAPRS65KCA30MEUSCAVYET2GCASMN12UCAHHROSYCAC05JK6

     สพป.แพร่ เขต 2 ขอให้โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง เช่น ความจุสูงสุด, ขยายห้องเรียน, เพิ่มอาคารเรียน, เพิ่มที่ดิน เป็นต้น

ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และเอกสารประกอบ ส่งเขตฯภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเขตฯจะได้อนุญาตเปลี่ยนแปลงในภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2557

นอกจากนี้ ขอให้โรงเรียนจัดทำรายละเอียดกิจการโรงเรียน ตามแบบฟอร์มที่แจ้งเป็นหนังสือราชการที่ส่งไปให้โรงเรียนแล้วนั้น โดยให้ส่งภายในเดือนเมษายน 2557

จำนวน 3 เล่ม พร้อมประทับตราโรงเรียนด้วยหมึกสีน้ำเงินมุมล่างด้านซ้ายของเอกสารทุกแผ่น เพื่อเขตฯจะพิจารณาความถูกต้องตามระเบียบและรับรอง พร้อมเก็บไว้ที่เขต 1 เล่ม ให้โรงเรียน 1 เล่ม และส่ง สช. 1 เล่มต่อไป…

ยื่นคำร้องเรียนฟรี 15 ปี (ประมาณการ) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

AGX5UPQCAL2HE2YCA8T384GCAIB33UECAXVES5YCAQE07Z3CA29JFI4CAVCRH0ECAD0VQN1CA88XHDKCAE7G8S1CA400QNHCAW5LFRNCAPRS65KCA30MEUSCAVYET2GCASMN12UCAHHROSYCAC05JK6

สพป.แพร่ เขต 2 ขอให้โรงเรียนยื่นคำร้องเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามประมาณการ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556 ซึ่งชั้น อ.1, ป.1, ม.1, ม.4 ให้ประมาณการจำนวนนักเรียนที่ขอเบิก 80%ขอชั้นดังกล่าว ส่วนชั้นอื่นให้เลื่อนไหลขึ้น 100 % สำหรับการคำนวณเงินให้ใช้อัตราการอุดหนุนเรียนฟรีของปี 2556 ในการนี้ขอให้โรงเรียนยื่นคำร้องภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เพื่อเขตสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินส่ง สช.ขอรับงบประมาณต่อไป…

 

แจ้งสมทบเงิน สอบ NT ชั้น ป.3

images2        สพป.แพร่ เขต 2 ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชน สมทบเงินสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 25 บาทต่อนักเรียนเข้าสอบ 1 คน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการประเมินฯ โดยให้โรงเรียนจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.3 และส่งเงินสมทบให้เขต ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อรวบรวมส่ง สช.ต่อไป รายละเอียดได้แจ้งทาง e-mail โรงเรียน…

HQSC2ZCA6JDQV9CAAJJWGTCATB0PQXCAYILWPJCAZV1CFYCAI0OLXBCA6LL0MICAC6LYYFCAN1PHTYCABWATIZCA0JPM17CA93R2O4CALLP9Z8CAQDWS01CAFM6EBTCAR19YX9CA5P2DWUCA7XJNKW

โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปี กศ2556

HQSC2ZCA6JDQV9CAAJJWGTCATB0PQXCAYILWPJCAZV1CFYCAI0OLXBCA6LL0MICAC6LYYFCAN1PHTYCABWATIZCA0JPM17CA93R2O4CALLP9Z8CAQDWS01CAFM6EBTCAR19YX9CA5P2DWUCA7XJNKW      สพป. แพร่ เขต 2 ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งทาง e-mail ของโรงเรียน ในการนี้ หากโรงเรียนได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จให้เขตภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียน..

 

 

ดาวน์โหลด

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ม.ค.57 เข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว

images4

 

สพป.แพร่ เขต 2 ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2557 เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2557 ในการนี้หากโรงเรียนได้รับการเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียนส่งเขตฯ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียน..

โอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้ครูโรงเรียนเอกชน

สพป.แพร่ เขต 2 ได้ดำเนินการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ครูโรงเรียนเอกชน และโรงพยาบาลแพร่ (กรณีผู้ป่วนในขอหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล) จำนวน 38,261.00 บาท เข้าบัญชีครูรายบุคคล เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ดังนี้

1.  นางพัชรินทร์  กันทะเสน                              จำนวน  1,800 บาท

2.  นางชูศรี  หวั่นกั๊วะ                                      จำนวน  3,665 บาท

3.  นางเยาวเรศ  โสภารัตนกูล                           จำนวน     980 บาท

4.  นางสาวนงคราญ  แจ้งใจ                             จำนวน     330 บาท

5.  นายยงยุทธ  ธงชัย                                     จำนวน 2,119  บาท

6.  นางสุพิมพา  รักไทย                                   จำนวน 1,702  บาท

7.  นายพงศ์เทพ  พันธุ์นิติพงศ์                           จำนวน    500 บาท

8.  นายศราวุธ  ปุญญมัย                                  จำนวน     950 บาท

9.  นางรสสุคนธ์  แก้วกุนโทน                            จำนวน 12,160 บาท

10. นางสมศรี  ดังก้อง                                     จำนวน      250 บาท

11. โรงพยาบาลแพร่                                       จำนวน 13,805  บาท

 

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครูค้างเบิก ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ.2555

สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่ม 5% เพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ 2555 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 รวมเป็นเงิน 287,238.89  บาท เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2556 รายละเอียดจำนวนเงินรายโรงตามหนังสือราชการที่แจ้งให้โรงเรียนทาง e-mail โรงเรียน ในการนี้ขอให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียนตามจำนวนเงินที่ได้จัดสรรส่งเขตภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่เงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียน…

โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลค้างเบิกประจำเดือนกันยายน 2555

สพป.แพร่ เขต 2 ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนกันยายน 2555 ค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ 2555 ให้แก่โรงเรียนเอกชน 8 โรง รวมเป็นเงิน 129,204.06 บาท เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556 รายละเอียดจำนวนเงินเป็นรายโรง ตามหนังสือราชการที่แจ้งให้โรงเรียนทาง e-mail ของโรงเรียน ในการนี้ ขอให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียนตามจำนวนเงินที่โรงเรียนได้รับส่งเขตภายใน 5 วันทำการ ณ วันที่โอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน…