สพป.แพร่ เขต 2 ขอให้โรงเรียนเอกชนยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล เพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2555 โดยให้โรงเรียนยื่นคำร้องมายังเขตพื้นที่ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อสำนักงานเขตฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบและสรุปข้อมูลส่ง สช. เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต่อไป