สพป.แพร่ เขต 2 ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือน ก.ย.2555 ที่ค้างจ่าย โดยในครั้งนี้ สช.จัดสรรเงินมาให้ 82.50 % ของจำนวนเงินที่ค้างจ่าย 40% เป็นเงิน 609,104.81 บาท  ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียน หากโรงเรียนได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียนส่ง สพป.แพร่ เขต 2 ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียน สำหรับเงินส่วนที่คงเหลือจำนวน 129,204.06 บาท หาก สช.ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณในส่วนที่ไม่เพียงพอแล้วจะดำเนินการจัดสรรให้ สพป.เพื่อเบิกจ่ายให้โรงเรียนต่อไป