สพป.แพร่ เขต 2 โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เข้าบัญชีโรงเรียนเอกชนทุกโรง เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2556 รายละเอียดตามที่แจ้งทาง e-mail ของโรงเรียน ในการนี้ เมื่อโรงเรียนได้รับเงินเข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียนส่ง สพป.แพร่ เขต 2 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เงินเข้าบัญชีโรงเรียน