สพป.แพร่ เขต 2 ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ประมาณการสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จาก สช. เป็นเงิน 3,412,750.00 บาท ซึ่งทางเขต ได้ดำเนินการโอนเงินให้โรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ในการนี้ เมื่อโรงเรียนได้รับเงินโอนเข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนามของโรงเรียนให้ เขต ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เงินเข้าบัญชีโรงเรียน..