สพป.แพร่ เขต ๒ โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ เข้าบัญชีโรงเรียนเอกชนทุกโรงแล้ว รวมเป็นเงิน ๒,๒๙๖,๙๔๐.๔๔ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เมื่อโรงเรียนได้รับเงินเข้าบัญชีโรงเรียนแล้ว ขอให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินในนามโรงเรียน ส่ง สพป.แพร่ เขต ๒ ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่เงินโอนเข้าบัญชี…