สพป.แพร่ เขต ๒ กำหนดจัดอบรมโครงการคุณธรรมนำความรู้ให้แกนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต ๒ ส่วน ๒ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนเอกชน ๔ โรง คือ โรงเรียนเทพนารี  โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์  โรงเรียนระเบียบพิทยา และโรงเรียนพัทธกมลพิทยา ในการนี้ ขอให้โรงเรียนจัดเตรียมและจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมดังกล่าว…