แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

—————————————————————

 

-คำขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ                                                คลิกที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลด

-คำขอเปลี่ยนแปลงรายการตราสาร                                        คลิกที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลด

-คำขอรับใบแทนใบจัดตั้ง                                                      คลิกที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลด

-คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล                 คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร                               คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-ใบเบิกเงินช่วยเหลือบุตร                                                       คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-คำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ                                                       คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-งบหน้าคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือบุตร                                       คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-งบหน้าสรุปการขอเบิกเงินช่วยเหลือบุตร                                   คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-ทะเบียนประจำตัวในการเบิกค่ารักษาพยาบาล                            คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-คำรับรองกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย                                        คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล                                       คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.)                      คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-คำร้องขอต่างๆ (ร.11)                                                           คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด
-คำร้องขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน (สช.15)                   คลิกที่นี่!!เพื่อดาวน์โหลด