ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

Download ที่นี่